Baggrund

Lighed for loven er ikke en selvfølge.

Der kræves løbende kontrol af demokratiet. Derfor har Danmark brug for en bevægelse, som kan snappe myndighederne i haserne og holde dem på rettens vej.
Borgerretsbevægelsens mål er at rejse relevant og nødvendig kritik af staten, regionerne og kommunerne, således disse ikke ustraffet kan begå overgreb mod borgerne.
Der skal ryddes op i det administrative embedsvæsen, socialvæsenet, skolevæsenet, skattevæsenet, sundhedsvæsenet og andre statslige, regionale eller kommunale væsener og organisationer.
Stort set alle disse har inden for de sidste 20 år lavet utallige fejl og lovovertrædelser, der aldrig burde være forekommet!

Midlet

Borgerretsbevægelsen vil grave dybt i konkrete sager og offentliggøre hvilke overgreb og uretfærdigheder, der begås mod landets borgere. Borgerretsbevægelsen vil være at finde med indlæg i pressen, deltagende i offentlige høringer, med krav om aktindsigt og begæringer om åbenhed og gennemskuelighed i forvaltningen. På denne måde vil Borgerrettighedsbevægelsen indgå som en del af den offentlige debat på borgernes side overfor myndighederne.

Kritik af det eksisterende

Danske og internationale love overtrædes i stor stil.

I dansk sammenhæng ses det især i de love, som regeringen vedtager og sender ud til kommuner og regioner til implementering.
Der opstår alt for tit interessekonflikter undervejs, og de love, der skulle være kommet borgerne til gode er så sjuskede og løst formuleret, at de lokale myndigheders implementering af dem ender ud i skønsmæssige fortolkninger.
Midler og ressourcer kommer ikke borgerne til gode, men ender i administration, nepotisme, kritisable digitale investeringer og monumenter over selvglade politikere.

Borgerrettighedsbevægelsen finder det ligeledes uacceptabelt, at nogle ”fonde” eller erhvervsklubber kan købe sig til goodwill og magt hos centrale personer og organisationer med det formål at få indflydelse på landets ledelse og administration. Det undergraver hele ideen om demokratiet.

Stat, regioner og kommuner præges i dag af uigennemskuelighed og magtfuldkommenhed. Når myndighederne begår fejl i deres forvaltning af landets love, har det ingen konsekvenser for dem.
Milliarderne fosser ud af de offentlige kasser til ingen nytte.
Manglen på ansvarlig styring og manglen på respekt for skattekronerne er åbenlys.
Hele spektret fra den lille magtfordrejning til reelle lovbrud er repræsenteret på skalaen.

Politikerne skal styre embedsværket. Som det er nu, er det embedsværket, der styrer politikerne, og det har udviklet Danmark til et “konstitutionelt demokrati”.

Borgerne kan ikke fortsat se passivt til og kun være interesseret i deres eget lille hamsterhjul, men bør opfordres til at yde deres indsats for at ændre vores nuværende ”demokratiske diktatur” til et aktivt demokrati.

Vi vil kæmpe for et åbent og ærligt samfund og forsøge at afskaffe bureaukrati, korruption og inkompetence.

Stig Gerdes, Uffe Thorndahl og Erik Lang